ห้องเรียนสวน‘พันพรรณ’

January 25, 2019
by อรรถภูมิ อองกุลนะ

เรียนรู้การพึ่งตนเองและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายจากสวนเกษตรอินทรีย์เล็กๆที่มากไปด้วยแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่