'ตลาดล่าง' เรื่องของรสนิยมหรือความไม่เท่ากันในสังคม

March 30, 2019
by อรรถภูมิ อองกุลนะ

ไม่ใช่แค่คำเสียดสี หาก ‘ตลาดล่าง’ คือความไม่เท่ากันของสังคมที่ทั้งรายได้และภาพลักษณ์ ถูกผลักจากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่ม