SMEs มีเฮ ! วปธ.ระดมกำลังให้คำปรึกษาธุรกิจพิชิตโควิด

April 7, 2020

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รวมพลังที่ปรึกษาธุรกิจทั้งหมด 15 รุ่น กว่า 500 คน ช่วย SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ฟรี เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

ข่าวดีของผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมรสุมโรคระบาด เพราะสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMECN) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเอสเอ็มอีไทย จัดตั้ง ‘ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ประเทศไทย)’ โดยได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ที่ผลิตที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า 500 คน ทั้งนี้จะเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำทางออนไลน์ที่จะครอบคลุมปัญหาของธุรกิจทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการค้า

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและกิจการที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านต่าง ๆ มากกว่า 15 ด้านดังนี้ ด้านการผลิต, ด้านการเงิน, ด้านบัญชี, ด้านภาษี, ด้านการจัดการ, ด้านพัฒนาบุคลากร, ด้านการตลาด, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านการขาย, ด้านประชาสัมพันธ์, ด้านออนไลน์, ด้านสินเชื่อธุรกิจ, ด้านปรับปรุงโครงสร้างหนี้, ด้านแผนธุรกิจ และด้านอื่นๆ สามารถระบุปัญหาเองได้ หรือแม้กระทั่งมีปัญหาความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนที่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขทันที

โดยทางศูนย์ฯ จะจัดที่ปรึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการ เพื่อให้คำปรึกษาและทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน พร้อมสรุปรายงานผล ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs เลือกวันและเวลาที่สะดวกจะออนไลน์ในการรับคำปรึกษา ซึ่งได้กำหนดการดำเนินงานไว้ 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 : คัดกรอง-จับคู่

หลังจากที่ผู้ประกอบการ SMEs ได้ลงทะเบียนขอรับการปรึกษาแนะนำเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯจะคัดกรองและจัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับปัญหาที่ ผู้ประกอบการ แจ้งมาและจะแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายทราบเพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อและให้คำปรึกษาแนะนำต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 : วินิจฉัยกิจการ-ให้คำปรึกษาแนะนำ

ที่ปรึกษาจะสอบถาม ตรวจทาน ปัญหาที่แท้จริง โดยปฎิบัติการวินิจฉัยกิจการตามแบบฟอร์ม (วินิจฉัยกิจการจำนวน 3 แผ่น) และทำการสรุปข้อเท็จจริงของปัญหา พร้อมให้ให้คำปรึกษาแนะนำ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา วางแผนและติดตามการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่ 3 : สรุป-ส่งต่อ

ที่ปรึกษาจะทำการสรุปรายงานเบื้องต้นพร้อมทั้งความต้องการของผู้ประกอบการ และประสานงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน พร้อมทั้งสรุปรายงานให้รัฐบาลทราบต่อไป

 ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสอบถามเพิ่มเติมที่ 09 5085 3888