เครื่องฆ่าโควิด-19 ด้วยรังสี UVC ฝีมือคนไทย

May 19, 2020

สานต่อผลการศึกษาวิจัย สู่การสร้างสรรค์เครื่องฆ่าเชื้อไวรัสด้วยรังสี UVC ฝีมือคนไทยที่ได้รับการรับรองแล้วว่าใช้งานได้จริง

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประดิษฐ์เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 และเชื้อโรคอื่นๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยทีมพัฒนาของ มว. ได้ออกแบบและใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาเข้าช่วยทดสอบเพื่อพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

สำหรับแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือนี้ ชยุตม์ เจริญกิจ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง หนึ่งในทีมงานผู้พัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อในรถพยาบาล และเครื่องฆ่าเชื้อในห้องผู้ป่วยรวมโรงพยาบาลสนาม ได้อธิบายแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา ว่า เครื่องฆ่าเชื้อในรถพยาบาล ได้นำรังสียูวีซีมาใช้ฆ่าเชื้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าภายในรถพยาบาลมีความปลอดภัยจากเชื้อโรค

ตัวเครื่องประกอบด้วยหลอดยูวีซี 55 วัตต์ ใช้ทั้งหมด 5 หลอด ซึ่งเป็นขนาดที่ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีความเข้มของแสงเหมาะสมกับขนาดมาตรฐานภายในของรถพยาบาลทำให้ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังนำไปปรับใช้กับห้องอื่นๆ ได้ เช่น ในห้องน้ำ หรือห้องพยาบาลที่เป็นห้องขนาดเล็กได้อีกด้วย

เครื่องฆ่าเชื้อในห้องผู้ป่วยรวมโรงพยาบาลสนาม มี 2 แบบ ได้แก่

1. แบบธรรมดา ประกอบด้วยหลอดยูวีซีรอบตัว วางแนวตั้งสำหรับฉายฆ่าเชื้อในห้อง ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อ 33 นาที เหมาะสำหรับการฉายบนพื้นที่ 5x5 เมตร

2. เครื่องฆ่าเชื้อแบบมีปีก สามารถกางได้ ประกอบด้วยหลอดยูวีซีวางเป็นแนวตั้ง 4 หลอดและแนวนอน 4 หลอด ใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ 8 นาที ซึ่งเป็นเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้ในห้องเช่นกันแต่จะใช้ในพื้นที่เจาะจง เฉพาะจุด เช่น บริเวณตียงผู้ป่วย หรือบนพื้นที่ขนาด 3x3 เมตร โดยทั้ง 2 แบบใช้หลอดยูวีซี 115 วัตต์ ทั้งหมด 8 หลอด แต่มีระยะการใช้งานและการกระจายของแสงแตกต่างกัน

  • ตู้ฉายรังสียูวีซีของ มว.

มว.ยังได้ประดิษฐ์ตู้ฉายรังสียูวีซี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของแพทย์และพยาบาล พลวัฒน์ จำปาเรือง นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง หนึ่งในทีมงานผู้พัฒนาตู้ฉายรังสียูวีซีได้อธิบายว่า ตู้ฉายรังสียูวีซีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัว ฯลฯ จัดทำขึ้น โดยดัดแปลงมาจากไมโครเวฟเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้

จากการตรวจวัดพบว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่มีรังสียูวีที่เล็ดลอดออกมาภายนอกได้ โดยได้มีการนำหลอด Germicidal Lamp ซึ่งเป็นหลอดไอปรอทที่มีแรงดันภายในหลอดต่ำ (Low-pressure Hg discharge lamp) จะเปล่งรังสียูวีที่ความยาวคลื่น 254 nm เป็นส่วนใหญ่ และมี UV-A VIS เล็กน้อย มีความรับรังสี (Ee) ที่สูง สามารถฆ่าเชื้อ CoV-P9 ได้ด้วยการฉายเพียง 3 นาที

เครื่องมือที่ผลิตขึ้น มว. ได้ทดสอบทางเทคนิคและความปลอดภัยด้านไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IEC 60601-1 เป็นที่เรียบร้อย โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเครื่องมือต้นแบบเพื่อประโยชน์สาธารณะแก่หน่วยงานที่มีความต้องการนำไปใช้งานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

ด้าน รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่าโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการฆ่าเชื้อเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลภาคสนามเพื่อรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 จึงเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีรังสียูวีซีมาใช้ฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงกับการติดเชื้อ เช่น ในห้องผู้ป่วย รถพยาบาล ตลอดจนอุปกรณ์ส่วนตัวของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนั่นคือที่มาของการร่วมหารือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการวัดของชาติ และมีแนวคิดในการเข้าช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว จึงมีความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ได้รับจากทางสถาบันมาตรวิทยาในครั้งนี้ได้มาตรฐาน

โดยทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบ และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ซึ่งผลิตออกมาเพื่อใช้ทำความสะอาดห้อง ในรถพยาบาล และอุปกรณ์ส่วนตัวของแพทย์พยาบาล นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นการช่วยสนับสนุนนวัตกรรมที่ผลิตให้กับทางการแพทย์